شما اینجا هستید

فراخوان سوم طرح های پژوهشی سال 1399

فراخوان سوم طرح های پژوهشی سال 1399

فراخوان سوم طرح های پژوهشی سال 1399

به استناد مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، سری سوم نیازهای های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان قزوین به شرح ذیل به تصویب رسید. از اعضای هیات علمی دانشگاه‏‏‏ها  دعوت می شود، در صورت تمایل جهت ارائه پروپوزال، دریافت فرم طرح نامه و فرم شرح خدمات نیاز پژوهشی(RFP) اقدام نمایند. ضمنا در این فراخوان توجه به نکات ذیل ضروری است:

1-پروپوزال ها در چارچوب فرمت یکسان و استاندارد و بر اساس مفاد RFP نیازهای پژوهشی تکمیل شود. بررسی طرح نامه هایی که خارج از فرم استاندارد و RFP مربوطه تکمیل گردد میسر نخواهد بود.

2-محققانی که در فراخوان ها و اجرای طرح های سال های گذشته این سازمان مشارکت داشته اند مشروط به ارائه گواهی اتمام و حسن انجام کار از کارفرما، مجاز به شرکت در این فراخوان می باشند.

‏ 3-حداکثر مهلت ارسال پروپوزال ها  مورخ 1399/10/26می باشد.

4-پروپوزال ها توسط محقق تکمیل و پس از امضاء به آدرس: قزوین‏- چهار راه عمران – خیابان شهید عباس پور ‏- گروه پژوهش مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین ارائه گردد، درصورت عدم مراجعه حضوری و وجود نقص در پروپوزال، بررسی آن امکان پذیر نخواهد بود.

نیازهای پژوهشی فراخوان سوم

Proposal Form.doc

شرح خدمات.zip