شما اینجا هستید

نتایج فراخوان طرح های پژوهشی سال 1402

نتایج فراخوان طرح های پژوهشی سال 1402

به گزارش مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری: 

نتایج فراخوان نیازهای های پژوهشی استان قزوین در جلسه مورخ 1402/08/21 شورای برنامه ریزی و توسعه استان، به شرح پروپوزال های ذیل به تصویب رسید. در این جلسه آقای دکتر ابراهیم فتاحی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو جهت اجرای طرح پژوهشی « پهنه بندی تنش آبی  مراحل رشد گیاه گندم با استفاده از رطوبت خاک محدوده عمق ریشه SMAP در سالهای 1394-1402 در سطح استان قزوین» و آقای دکتر رحمان احمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) به منظور اجرای طرح پژوهشی «راهکارهای برون رفت از ممنوعیت فعالیت معادن استان قزوین واقع در مناطق ممنوعه» انتخاب شدند.

پروپوزال تنش آبی.

پروپوزال ممنوعیت معادن.