شما اینجا هستید

فراخوان طرح های پژوهشی سال 1399

فراخوان طرح های پژوهشی سال 1399

فراخوان طرح های پژوهشی سال 1399

به استناد مصوبات جلسه مورخ 1399/05/05 کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری، نیازهای های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان قزوین به شرح ذیل به تصویب رسید. از اعضای هیات علمی دانشگاه‏‏‏ها و مرکز علمی و تحقیقاتی دعوت می شود، در صورت تمایل جهت ارائه پروپوزال، دریافت فرم طرح نامه و فرم شرح خدمات نیاز پژوهشی(RFP) اقدام نمایند. ضمنا در این فراخوان توجه به نکات ذیل ضروری است:

1-پروپوزال ها در چارچوب فرمت یکسان و استاندارد و بر اساس مفاد RFP نیازهای پژوهشی تکمیل شود. بررسی طرح نامه هایی که خارج از فرم استاندارد و RFP مربوطه تکمیل گردد میسر نخواهد بود.

2-محققانی که در فراخوان ها و اجرای طرح های سال های گذشته این سازمان مشارکت داشته اند مشروط به ارائه گواهی اتمام و حسن انجام کار از کارفرما، مجاز به شرکت در این فراخوان می باشند.

‏ 3-حداکثر مهلت ارسال پروپوزال ها  مورخ 1399/06/02 می باشد.

4-پروپوزال ها توسط محقق تکمیل و پس از امضاء به آدرس: قزوین‏- چهار راه عمران – خیابان شهید عباس پور ‏- گروه پژوهش مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین ارائه گردد، درصورت عدم مراجعه حضوری و وجود نقص در پروپوزال، بررسی آن امکان پذیر نخواهد بود.

research needs.pdf

Proposal Form.doc

RFP.zip