شما اینجا هستید

نتایج فراخوان طرح های پژوهشی سال 1398

نتایج فراخوان طرح های پژوهشی سال 1398

نتایج فراخوان طرح های پژوهشی سال 1398

 طرح های پژوهشی فراخوان سال 1398 در کمیته هفت نفره سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین به شرح ذیل به تصویب رسید.

طرح های پژوهشی مصوب سال 1398.pdf