شما اینجا هستید

آیین نامه ماده 42 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص اعتبارات پژوهشی

آیین نامه ماده 42 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص اعتبارات پژوهشی

آیین نامه ماده 42 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص اعتبارات پژوهشی

Ayeen nameh 42.pdf