شما اینجا هستید

فراخوان ایده-دومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه باجامعه و صنعت


دومین رویداد الگوهای نوین درهمکاری دانشگاه با جامعه و صنعت
پ, 08/01/1399 - 09:20 -- hmasah

فراخوان ایده-دومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه باجامعه و صنعت

دومین رویداد الگوهای نوین درهمکاری دانشگاه با جامعه و صنعت
دومین رویداد الگوهای نوین درهمکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

به گزارش دفتر ارتباط باجامعه و صنعت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

فراخوان ایده