شما اینجا هستید

تاثیرات پاندمی کووید-19 براقتصاد ایران باتاکیدبرمتغیرهای کلان اقتصادی


تاثیرات پاندمی کووید-19 براقتصاد ایران باتاکیدبرمتغیرهای کلان اقتصادی
پ, 08/01/1399 - 09:20 -- hmasah
تاثیرات پاندمی کووید-19 براقتصاد ایران باتاکیدبرمتغیرهای کلان اقتصادی

تاثیرات پاندمی کووید-19 براقتصاد ایران باتاکیدبرمتغیرهای کلان اقتصادی

تاثیرات پاندمی کووید-19 براقتصاد ایران باتاکیدبرمتغیرهای کلان اقتصادی
تاثیرات پاندمی کووید-19 براقتصاد ایران باتاکیدبرمتغیرهای کلان اقتصادی

مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه وبودجه کشور

تاثیرات پاندمی کووید-19 براقتصاد ایران