شما اینجا هستید

انتشارات مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین در سال 1400


پ, 08/01/1399 - 09:20 -- hmasah

انتشارات مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین در سال 1400

انتشارات مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین در سال 1400

.

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین در راستای ترویج یافته های پژوهشی، چهار عنوان کتاب به شرح ذیل منتشر کرد: