شما اینجا هستید

اداره ی کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

نام: 
اداره ی کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
شهر: 
قزوین
شهرستان قزوین

پژوهشهای مرتبط

هزینه پیش بینی شده:
87.00میلیون ریال
نوع پژوهش:
جمع امتیازات:
90
وضعیت طرح: نیاز پژوهشی و طرح اولویت دار
دستگاه اجرایی متقاضی:
هزینه پیش بینی شده:
200.00میلیون ریال
نوع پژوهش:
جمع امتیازات:
90
وضعیت طرح: نیاز پژوهشی و طرح اولویت دار
دستگاه اجرایی متقاضی:
هزینه پیش بینی شده:
200.00میلیون ریال
نوع پژوهش:
جمع امتیازات:
72
وضعیت طرح: نیاز پژوهشی و طرح اولویت دار