شما اینجا هستید

پهنه بندی خطر زمین لغزش در استان قزوین و ارائه راهکار مدیریتی با تاکید بر مناطق پر خطر

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

زمین لغزش را می توان حرکت توده ای مواد دامنه های شیب دار تحت تاثیر نیروی ثقل توده و عوامل محرکی مانند زمین لرزه ، سیل و باران سیل آسا تعریف نمود . یکی از خطرات طبیعی است که همه ساله خسارت جانی و مالی فراوانی را در مناطق کوهستانی ، پر باران و لرزه خیز به همراه دارد . حرکت توده ای نقش موثری در تخریب جاده های ارتباطی ، مراتع و مناطق مسکونی وایجاد فرسایش و رسوب در حوزه های آبخیز دارند . از آنجا که پیش بینی زمان وقوع زمین لغزش ها مشکل است از این رو شناسایی مناطق حساس به زمین لغزش و پهنه بندی این مناطق بر اساس پتانسیل خطر ناشی از بروز این پدیده دارای اهمیت است که در نتیجه می توان منطق حساس و دارای پتانسیل بالای خطر لغزش را شناسایی نمود و تا حد امکان باید از مناطق با احتمال پتانسیل نسبی بالاتر خطر زمین لغزش دوری جست. به این منظور ابتدا نقشه پراکنش زمین لغزشهای منطقه با تفسیر استریوسکوپی عکس های هوایی ، تصاویر سامانه  GoogleEarthو بازدیدهای میدانی با مقیاس 1:50000تهیه خواخد شد . سپس در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی و با استفاده از نرم افزار ArcGis نقشه عواملی از قبیل (زمین شناسی ،شیب دامنه ، جهت جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا ، فاصله از گسل ، کاربری زمین وبارش )را که می توانند در بروز زمین لغزش موثر باشند با مقیاس 1:50000 تهیه خواهد شد. در ادامه نقشه پتانسیل خطر زمین لغزش با استفاده از تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی و تلفیق لایه ها و با بکارگیری مدل تجربی حائری –سمیعی و مدل آماری دو متغیره تراکم سطح تهیه با مقیاس 1:50000 خواهد شد. 

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
جبر و ریاضیات غیرخطی- ریاضیات گسسته و ترکیباتی- آنالیز تابعی و همساز- سیستم های دینامیکی و احتمال- کنترل و بهینه سازی- زیست ریاضی- پلاسما- بیوفیزیک- فیزیک سیستم های پیچیده- بیوشیمی- شیمی سبز- مواد سیلیکونی- تکتونیک و زمین شناسی مهندسی- فراوری و استحصال و تلخیص مواد آلی و معدنی- مخاطرات زیست محیطی- تغییرات اقلیمی- اقیانوس شناسی و علوم دریایی- تنش های زیستی و غیرزیستی- تولید ارقام و گونه های مناسب با بهر هبرداری از تنوع زیستی- بهینه سازی الگوی کشت منطقه ای- جامعه شناسی زیستی.
موضوع پژوهش:
زیر محور
راهکارهای مقاوم سازي سكونتگاه های شهری و روستایی به منظور کاهش بلایای طبیعی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
24ماه
هزینه پیش بینی شده
87.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند