شما اینجا هستید

اداره ی کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان

نام: 
اداره ی کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان
شهر: 
قزوین
شهرستان قزوین

پژوهشهای مرتبط

هزینه پیش بینی شده:
50.00میلیون ریال
نوع پژوهش:
جمع امتیازات:
90
وضعیت طرح: نیاز پژوهشی و طرح اولویت دار
هزینه پیش بینی شده:
50.00میلیون ریال
نوع پژوهش:
جمع امتیازات:
90
وضعیت طرح: طرح خاتمه یافته و طرح اولویت دار