شما اینجا هستید

مصطفی ده پهلوان

نام: 
مصطفی
نام خانوادگی: 
ده پهلوان
کد ملی: 
3309582302
محل کار: 
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران(دانشکده باستان شناسی)
تلفن: 
09125657567
همراه: 
09125657567
علایق پژوهشی: 
رزومه: 
 • نگارش مدخل "باغ نگارستان"، جهت درج در دايره المعارف اسلامي ، مرکز دايره المعارف بزرگ اسلامي.
 • ده پهلوان مصطفی، « شهر دارا؛ با استناد به نظرات مورخین کلاسیک و معاصر و یافته های باستان شناسی»، مجله پژوهش های باستان شناسی  مدرس،  ویژه نامه دوران تاریخی (بزرگداشت مهدی رهبر)، سال دوم، شماره سوم، 1389.
 • ده پهلوان مصطفی و زهرا علینژاد، «ضرابخانه های اشکانی. معیاری در شناخت شرایط سیاسی و اقتصادی امپراتوری اشکانی»،  مجله بین المللی نامة ایران باستان، نشر دانشگاهی،(اخذ پذیرش).
 • ده پهلوان مصطفی، « شکل گیری جاده ابریشم در پرتو امنیت»، مجله علمی و پژوهشی ژئوپلتیک، انجمن ژئوپلتیک ایران، (1392).
 • آقالاری بایرام و مصطفی ده پهلوان،« شاخصه های فرهنگی شمال غرب ایران در دوره اشکانی بر اساس داده های فصل دوم کاوش محوطه کهنه پاسگاه تپه سی»، مجله علمی و پژوهشی مطالعات باستان شناسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، 1390.
 • ثقفی محمد جواد، مصطفی ده پهلوان و هاله زرینه، « مطالعه باستان شناختی و آنالیز آزمایشگاهی تکه پارچه  اشکانی ـ ساسانی موزه مقدم دانشگاه تهران»، مجله علمی و پژوهشی دانشکده هنرهای زیبا ـ هنرهای تجسمی دانشگاه تهران ، 1390.
 • بهمن فیروزمندی، مهدی رهبر، مصطفی ده پهلوان، « از اسکندر گجستک تا اسکندر ذوالقرنین (ارزیابی و تحلیل آشفتگی منابع تاریخی اسکندر مقدونی)، مجله علمی و پژوهشی ایرانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، (1392). در دو شماره از مجله.
 • ملاصالحی حکمت ا... و مصطفی ده پهلوان،  تأملی در مفهوم بافت در سپهر پژوهش های باستان شناختی، مجله علمی و پژوهشی نامه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ش 21، 1393.
 • ده پهلوان مصطفی و فاطمه رازی پور، "سکه های شاهان پارس موزه ملک و ابهامات موجود"، ارج ورجاوند (یادنامه استاد پرویز ورجاوند)، به کوشش شاهین آریامنش، شرکت سهامی انتشار، 1394.
 • ده پهلوان مصطفی و محمد قنواتی هندیجانی، "تاملی در برخی نقشمایه های نمادین حیوانی بر مُهرها و گِل مهرهای ساسانی(نمونه های مورد پژوهش: مُهرها و گِل مهرهای ساسانی موزه مقدم)"، مجله مطالعات باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران،  ش 12، 1395.
 • ده پهلوان مصطفی، نظام های گاه شماری دوره اشکانی (براساس شواهد مکتوب و یافته های باستان شناختی)، همایون نامه (نکوداشت کارنامه علمی دکتر ناصر تکمیل همایون)، انتشارات نگارستان اندیشه، ج 2، 1395، صص 71-52.
 • Dehpahlavan. M, 2009,
 • “The natural corridor of Shahrood to Rey in the Central North, Iran (As the connecting link of Eastern, Central Asia to Eastern Europe in the Parthian Period)”, International Conference«The Turkic World,the Caucasus,and Iran:Civilisational Crossroads.Armanestan.
 • Dehpahlavan.M,2009,
 • The architectural and Ritual Ceramic Models (Maquette)”,The Islamic Ceramic Session of The 10th European Meeting of Ancient Ceramic to be held in UCL INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY,

  London 10-13 September 2009.

 • Dehpahlavan. M and Zarineh. H, 2011,
 • “Archaeological and Archaeometric Study of Sassanid Textile from Moghadam Museum, University of Tehran ”, the Archéométrie 2011 Symposium, Liege.
 • Dehpahlavan. M, 2012,
 • “Security, Critical Factor in Creating Ancient Roads”, 8th International Congress on the Archaeology of Ancient Near East (ICAANE), Warsaw.
 • Dehpahlavan. M, 2016,
 • “Excavation at Qareh Teppe of Segzabad, With Focusing on the Iron III and Achaemenid? Layers(First Season)”, 10th International Congress on the Archaeology of Ancient Near East (ICAANE), Vienna.

پژوهشهای مرتبط

هزینه پیش بینی شده:
200.00میلیون ریال
نوع پژوهش:
جمع امتیازات:
90
وضعیت طرح: طرح خاتمه یافته و طرح اولویت دار
هزینه پیش بینی شده:
350.00میلیون ریال
نوع پژوهش:
جمع امتیازات:
30
وضعیت طرح: طرح خاتمه یافته