شما اینجا هستید

طرح مطالعاتی تحلیل و برآورد ساختار بازارتقاضای مسکن در مناطق شهری استان قزوین

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

ارائه راهکارهای تنظیم بازار مسکن در استان قزوین

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
مطالعات قرآن و حدیث - کلام اسلامى- فقه تخصصی - اقتصاد، جامع هشناسى، علوم سیاسى، حقوق، روا نشناسى، علوم تربیتی و مدیریت مبتنى بر مبانى اسلامى، فلسفه های مضاف متکی بر حکمت اسلامی - فلسفه ولایت و امامت - اخلاق کاربردى و حرف هاى اسلامى - سیاستگذارى و مدیریت علم، فناورى و فرهنگ – زبان فارسى در مقام زبان علم
موضوع پژوهش:
محور پژوهشی:
زیر محور
بررسی تاثیر تحریم ها بر وضعیت صنایع مختلف استان قزوین و ارائه راهکارهای برون رفت از آن .
بهره برداران
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
8ماه
هزینه پیش بینی شده
1300.00میلیون ریال
مجری طرح

چکیده