شما اینجا هستید

بررسی تاثیر حمایتهای روانی و مشاوره روان شناختی در مبتلایان به ایدز

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

با توجه به گسترش روز افزون این بیماری و تغییر الگوی انتقال بیماری از رفتار تزریقی به رفتارهای پر خطر جنسی شرایط ایجاب میکند با دانش و آگاهی بیشتری به این رویکرد های برخورد به این پدیده اتخاب و ایجاد گردد بدیهی است بخش مهمی از وضعیت موجود نتیجه مداخلات بدون آگاهی بوده است که صدمات و آسیب های به مراتب بیشتری را در پی داشته است.آنچه مسلم است این بیماری به واسطه تابو و شرایطی که در جامعه از نظر اجتماعی و روانی به وجود امده ، مبتلایان را دچار بحران همه جانبه میکند به طوری که در بازاریابی اجتماعی این افراد دچار اشکال جدی میشنوند . پرداختن به مسائل روانی و حمایتهای از این دست مبتلای به ایدز را از دوجهت تحت تاثیر قرار خواهد داد:1- مشارکت داوطلبانه در پیشگیری سطح 2 و 3 2:ارتقا سطح مهارتهای فردی از قبیل تاب آوری ، حل مسئله ، ارتباط ، خود آگاهی و ...

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
علوم میان رشته اى - بین علوم پایه با علوم بالینی - مقابله با انواع اعتیاد - ایمنى غذایى - امنیت غذایى
موضوع پژوهش:
محور پژوهشی:
زیر محور
آسیب شناسی طرح سلامت استان قزوین و موانع انجام آن
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
10ماه
هزینه پیش بینی شده
100.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند