شما اینجا هستید

بهداشت و درمان

آسیب شناسی طرح سلامت استان قزوین و موانع انجام آن
درجه اهمیت: 

پژوهشهای مرتبط

دستگاه اجرایی متقاضی:
هزینه پیش بینی شده:
100.00میلیون ریال
نوع پژوهش:
جمع امتیازات:
90
وضعیت طرح: نیاز پژوهشی و طرح اولویت دار