شما اینجا هستید

بررسی اثر محدودیتهای مالی و حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی واحد های تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی استان قزوین

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

تحقيق مورد نیاز پژوهشي است که به کشف ماهيت اشياء پديده­ها و روابط بين متغيرها، اصول،  قوانين و ساخت يا آزمايش تئوري­ها و نظريه­ها مي­پردازد و به توسعه مرزهاي دانش کمک مي­نمايد. مساله در زمینه تحقیقاتی  و در حوزه واحدهای صنعتی استان قزوین می باشد. جنبه های مجهول مساله عبارتند از ایا شركتهـا ي بـا محـدود يت مـالي نسبت به شركتهای بدون محدود يت مالي، از حساسيت سـرمايه گـذاري بـه جريـانهـا ي نقـد ي بـالاتر ي برخوردارنـد؟ همچنین آیا محدودیت مالی شرکتهای sme در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاران  تاثیر مثبت دارد ؟ برای پاسخ به این جنبه های مجهول مساله متغییرهای تصمیم زیر تعریف می شوند:

1- محدودیت مالی شرکتهای sme

2- حساسيت سـرمايه گـذاري

3- جريـانهـا ي نقـد ي

برای پاسخ به جنبه های مجهول مساله و پیدا کردن متغییرهای مساله، به  بررسی اثر محدوديتهاي مالي و حساسيت سرمایه گذاري به جریان های نقد ي  واحدهای تولیدی  مستقر در شهرکهای صنعتی استان قزوین (مطالعه موردی صنایع کوچک) به تعداد 20 واحد صنعتی فعال در زمینه های مختلف تولیدی پرداخته می شود. لازم به ذکر است اطلاعات مورد نیاز جهت تحلیل مساله از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گردآوری شده است

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
مطالعات قرآن و حدیث - کلام اسلامى- فقه تخصصی - اقتصاد، جامع هشناسى، علوم سیاسى، حقوق، روا نشناسى، علوم تربیتی و مدیریت مبتنى بر مبانى اسلامى، فلسفه های مضاف متکی بر حکمت اسلامی - فلسفه ولایت و امامت - اخلاق کاربردى و حرف هاى اسلامى - سیاستگذارى و مدیریت علم، فناورى و فرهنگ – زبان فارسى در مقام زبان علم
موضوع پژوهش:
زیر محور
بررسی نیازمندیهای قانوني (تسهيلات و معافيتها) و تخصصي لازم براي جذب سرمايه گذاريهاي صنعتي متمايل به سوي تهران و فعاليتهاي صنعتي قابل انتقال از اين منطقه شهري
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
6ماه
هزینه پیش بینی شده
30.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند