شما اینجا هستید

صنعت و معدن و توسعه HI-Techو ساماندهی واحدهای صنعتی

بررسی نیازمندیهای قانوني (تسهيلات و معافيتها) و تخصصي لازم براي جذب سرمايه گذاريهاي صنعتي متمايل به سوي تهران و فعاليتهاي صنعتي قابل انتقال از اين منطقه شهري
درجه اهمیت: 

پژوهشهای مرتبط

دستگاه اجرایی متقاضی:
هزینه پیش بینی شده:
30.00میلیون ریال
نوع پژوهش:
جمع امتیازات:
82
وضعیت طرح: نیاز پژوهشی و طرح اولویت دار
دستگاه اجرایی متقاضی:
هزینه پیش بینی شده:
50.00میلیون ریال
نوع پژوهش:
جمع امتیازات:
82
وضعیت طرح: نیاز پژوهشی و طرح اولویت دار