شما اینجا هستید

بررسی کارایی سنجش از دورو سامانه اطلاعات مکانی در تعیین ارتباط جزایر حرارتی وکاربری زمین(بررسی موردی استان قزوین

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

بررسی کارایی سنجش از دورو سامانه اطلاعات مکانی در تعیین ارتباط جزایر حرارتی وکاربری زمین(بررسی موردی استان قزوین) به لحاظ کاربرد فناوری نوین در حیطه زمین شناسی کاربردی بسیار مهم می باشد.

زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
فناورى هوافضا- فناورى اطلاعات و ارتباطات - فناورى هسته اى– فناورى هاى نانو و ميكرو – فناورى هاى نفت و گاز - فناورى زيستى – فناورى هاى زيست محيطى (از جمله مديريت و فناورى آب، خاك و هوا - كاهش آلودگى آب، خاك و هوا - مديريت پسماند- بيابان زدايى - مبارزه با خشكسالى و شورى)- فناورى هاى نرم و فرهنگى.
زیر محور
بکارگیری علوم شناختی به منظور توسعه فناوری اطلاعات
بهره برداران
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
11ماه
هزینه پیش بینی شده
20.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند