شما اینجا هستید

توسعه و فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک در بخشهای مختلف اقتصادی

بکارگیری علوم شناختی به منظور توسعه فناوری اطلاعات
درجه اهمیت: 

پژوهشهای مرتبط

دستگاه اجرایی متقاضی:
هزینه پیش بینی شده:
20.00میلیون ریال
جمع امتیازات:
77
وضعیت طرح: نیاز پژوهشی و طرح اولویت دار
دستگاه اجرایی متقاضی:
هزینه پیش بینی شده:
200.00میلیون ریال
جمع امتیازات:
77
وضعیت طرح: نیاز پژوهشی و طرح اولویت دار