شما اینجا هستید

بهداشت و درمان

مطالعات کاربردی در زمینه مقابله و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر در استان قزوین.
درجه اهمیت: 

پژوهشهای مرتبط

دستگاه اجرایی متقاضی:
هزینه پیش بینی شده:
500.00میلیون ریال
نوع پژوهش:
جمع امتیازات:
90
وضعیت طرح: نیاز پژوهشی و طرح اولویت دار