شما اینجا هستید

گزارش های تحقیقاتی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور در سال 1401


د, 02/08/1399 - 13:48 -- reza

گزارش های تحقیقاتی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور در سال 1401

گزارش های تحقیقاتی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور در سال 1401

.

مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور، هشت عنوان گزارش پژوهشی به شرح ذیل را جهت بهره برداری مدیران و صاحبنظران منتشر کرد: