شما اینجا هستید

طراحی و تدوین برنامه توسعه دانش بنیان استان قزوین


د, 02/08/1399 - 13:48 -- reza

طراحی و تدوین برنامه توسعه دانش بنیان استان قزوین

به گزارش مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری:

.

در اجرای ماده (14) تصویب نامه شماره 117230‏/ت‏/59885 هـ مورخ 04‏/07‏/1401 هیات محترم وزیران و ماده (36) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1402کل کشور، برنامه توسعه دانش بنیان استان قزوین تدوین و به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید. برنامه توسعه دانش بنیان استان  شامل بیش از شصت برنامه عملیاتی است که  شش بخش اولویت دار استان شامل بخش های فرهنگی و اجتماعی؛ کشاورزی و محیط زیست؛ صنعت و معدن؛  بهداشت و سلامت؛  آب و انرژی و  آموزش، تحقیقات و فناوری را دربرمی گیرد.