شما اینجا هستید

مرتضی انوشه

نام: 
مرتضی
نام خانوادگی: 
انوشه
کد ملی: 
1111111111

پژوهشهای مرتبط

دستگاه اجرایی متقاضی:
هزینه پیش بینی شده:
425.00میلیون ریال
نوع پژوهش:
جمع امتیازات:
30
وضعیت طرح: طرح در حال اجرا