شما اینجا هستید

شناسایی کانونهای آسیب پذیر اجتماعی و کاهش اثرات ناشی از آسیب ها به منظور توسعه اجتماعی و فرهنگی

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

با توجه به گسترش آسیبهای اجتماعی و تنوع این آسیبها در سطح جامعه ، پایین آمدن تاب آوری و حل مسئله ، تخریب روابط موثر و بطور کل کاهش آستانه تحمل و سطح بهداشت جامعه و افزایش روز افزون اختلات روان ، آسیبهای حوزه خانواده وضرورت پرداختن بهداشت روان و راهکارهای برای حل مشکلات که بتواند در گرایش احاد جامعه جهت برخورداری از خدمات و راهکارهای سلامت روان و آموزش های متناسب با نوع آسیب را بیشتر کند اهمیت چنین پژوهش هایی را بیش از پیش آشکار می نماید.

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
مطالعات قرآن و حدیث - کلام اسلامى- فقه تخصصی - اقتصاد، جامع هشناسى، علوم سیاسى، حقوق، روا نشناسى، علوم تربیتی و مدیریت مبتنى بر مبانى اسلامى، فلسفه های مضاف متکی بر حکمت اسلامی - فلسفه ولایت و امامت - اخلاق کاربردى و حرف هاى اسلامى - سیاستگذارى و مدیریت علم، فناورى و فرهنگ – زبان فارسى در مقام زبان علم
موضوع پژوهش:
محور پژوهشی:
زیر محور
سایر
دستگاه اجرایی متقاضی

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند