شما اینجا هستید

بررسی سواد سلامت و عوامل موثر بر آن در جمعیت استان قزوین

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

واژه « سواد سلامت»  (Health Literacy) در حدود سال 1970 میلادی در متون سلامت و بهداشت مورد استفاده قرار گرفت. سواد سلامت از دو واژه ی مجزا تشکیل شده است که هر کدام مفاهیم خاصی را دنبال می کند، سواد عبارت است از مهارت کافی و اساسی در خواندن و نوشتن که فرد بطور موثر در مسائل روزمره استفاده کند و به دنبال آن سلامت بیانگر داستانی است در باره ی عمده ترین عوامل موثر بر کیفیت زندگی؛ در جوامع امروزی، داستانی که نمی توان آن را نادیده گرفت یا شاید بهتر است گفت که امروزه سلامت نشان دهنده ی تمایز بین موفقیت مادی و شکست اجتماعی جوامع امروز است. تعریف سواد سلامت از نظر سازمان جهانی بهداشت چنین است: مهارتهای شناختی و اجتماعی که انگیزه و توانایی افراد را برای به دست آوردن، درک و استفاده از اطلاعات بهداشتی در راه ارتقا و حفظ سلامتی خوب، تعیین می کند. این تعریف به کسب دانش فردی نمی پردازد، بلکه انگیزه و توانایی برای درک، دسترسی و بهره مندی از اطلاعات سلامتی را در نظر گرفته است. نتایج مطالعات متعدد نشان داده است که سواد سلامت با وضعیت عمومی سلامتی افراد، سلامت جسمانی و روانی و همچنین کیفیت زندگی افراد در ارتباط می باشد. همچنین مطالعات نشان داده اند بین سواد سلامت و پیامد های نادرست بهداشتی رابطه معناداری وجود دارد، بطور مثال هرچه دانش در زمینه شرایط و موقعیت های بهداشتی ضعیف تر و کمتر باشد، استفاده از خدمات بهداشتی و پیشگیری کننده از بیماری ها نیز کمتر خواهد بود شواهد نشان می دهد سواد سلامتی محدود با نتایج نا مطلوب بهداشتی، مراجعه مکرر به پزشک، بستری شدن مجدد، عدم رضایت یا رضایتمندی کمتر بیمار و در بعضی موارد با مرگ و میر بالاتر همراه خواهد بود همچنین میتواند منجر به استفاده کمتر از خدمات پیشگیری، تاخیر بیشتر در تشخیص ها و پایبندی کمتر به دستورالعمل های پزشکی شود.

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
سیاستگذارى و اقتصاد سلامت – دانش پیشگیرى و ارتقاى سلامت با تأکید بر بیمارى هاى داراى بار بالا و معضلات بومى - الگوهاى شیوه زندگى سالم منطبق با آموزه هاى اسلامى - استفاده از الگوهاى تغذیه بومى
موضوع پژوهش:
محور پژوهشی:
زیر محور
سایر
دستگاه اجرایی متقاضی

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند