شما اینجا هستید

تدوین سند فرهنگ توسعه و ترویج اقامه نماز در استان قزوین

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

حیاتی شمردن این فریضه الهی برای فراگیر کردن فرهنگ نماز و  رویارویی با برخی از ابهامات می تواند مسیر زندگی ما را تغییر داده و موجبات رشد و تعالی درجات مادی و معنوی، دنیوی و اخروی و فردی و اجتماعی گردد. یکی از ابهامات برای ما این است که نماز چه خدمتی می تواند به فرهنگ مادی و معننوی و نشاط جامعه داشته باشد. و اینکه ما چگونه و بر اساس چه مبنایی بایستی به همگانی شدن این فریضه خدمت کنیم؟ باید دانست که خدمت به همگانی شدن نماز خدمت به همه خوبی هاست؛ تمام خوبی ها و زیبایی ها در گرو همگانی شدن نماز در جامعه است. به نظر می رسد اگر فقط همین فریضه در میان افراد یک جامعه مهم و محترم شمرده شود توانایی رساندن آن جامعه به فلاح و صلاح را در خود دارد زیرا تمام کارهای ما تابعی از نماز ماست و اگر نماز اصلاح شود تمام امور دیگر به خودی خود اصلاح می گردد. پس ضروری است که در جهت کمک بیشتر به بسط و گسترش و تسهیل دسترسی به همگانی شدن فرهنگ اقامه نماز به دنبال یک سند و یا طرح جامعی باشیم تا بتوانیم با زبان شیوا و بیان رسا باعث تشویق و ترغیب کودکان و نوجوانان و جوانان و در کل، آحاد جامعه شویم.

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
مطالعات قرآن و حدیث - کلام اسلامى- فقه تخصصی - اقتصاد، جامع هشناسى، علوم سیاسى، حقوق، روا نشناسى، علوم تربیتی و مدیریت مبتنى بر مبانى اسلامى، فلسفه های مضاف متکی بر حکمت اسلامی - فلسفه ولایت و امامت - اخلاق کاربردى و حرف هاى اسلامى - سیاستگذارى و مدیریت علم، فناورى و فرهنگ – زبان فارسى در مقام زبان علم
موضوع پژوهش:
محور پژوهشی:
زیر محور
سایر
دستگاه اجرایی متقاضی

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند