شما اینجا هستید

آسیب شناسی سنین ازدواج و تأثیرات آن بر روند رشد جمعیت استان قزوین

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
اخلاق اسلامى و مطالعات بین رشته اى آن - الهیات - عرفان اسلامى – فلسفه – غرب شناسى انتقادى - کارآفرینى و مهار ت افزایى – تاریخ اسلام و ایران و انقلاب اسلامى- مطالعات زنان و خانواده مبتنى بر مبانى اسلامى - تاریخ علم (با رویکرد تاریخ اسلام و ایران) - جغرافیای سیاسی
موضوع پژوهش:
محور پژوهشی:
زیر محور
سایر
دستگاه اجرایی متقاضی
هزینه پیش بینی شده
400.00میلیون ریال

چکیده