شما اینجا هستید

پایش زیست محیطی باطله های معدنی استان قزوین باهدف بررسی اثر آن برمنابع آب و خاک منطقه ای و امکان بازیابی فلزات باارزش

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
فناورى هوافضا- فناورى اطلاعات و ارتباطات - فناورى هسته اى– فناورى هاى نانو و ميكرو – فناورى هاى نفت و گاز - فناورى زيستى – فناورى هاى زيست محيطى (از جمله مديريت و فناورى آب، خاك و هوا - كاهش آلودگى آب، خاك و هوا - مديريت پسماند- بيابان زدايى - مبارزه با خشكسالى و شورى)- فناورى هاى نرم و فرهنگى.
موضوع پژوهش:
زیر محور
شناسایی و بررسی کمی و کیفی پسماندهای صنعتی استان قزوین.
دستگاه اجرایی متقاضی
هزینه پیش بینی شده
1177.50میلیون ریال
مجری طرح
ناظر

چکیده