شما اینجا هستید

بررسی فرصت های سرمایه گذاری در استان قزوین

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
سایر منابع
ضرورت و اهمیت

 

فرآیندهای جهانی شدن و همچنین بهبود و افزایش سطح استانداردها موجب شده که با روند فزاینده ای از مناطق واجد شرایط برای جذب سرمایه گذاری خارجی مواجه باشیم. بدین ترتیبب رقابت برای جذب سرمایه گذاری خاجی نیز شدیدتر شده است. اما جذب سرمایه­گذاری خارجی در اغلب کشورها با موانعی روبرو است، موانعی که معمولا با مسئله شکست بازار مرتبط است. برای رفع این موانع در بسیاری از کشورهای جهان آژانس­های تشویق سرمایه گذاری خارجی (IPA) توسط دولت شکل گرفته و فعالیت می کنند. بیشتر اطلاعاتی که توسط آژانسهای تشویق ارائه می­شود، به نوعی کالای عمومی محسوب می­شود و لذا غیر محتمل است که این اطلاعات توسط بخش خصوصی به اندازه کافی تولید و ارائه شود؛ همچنین بخش خصوصی ممکن است قادر یا مایل به حمایت از شبکه هایی نباشد که دسترسی سرمایه گذاران خارجی را به اولویتها و فرصتهای سرمایه­گذاری تسریع می­کند. لذا دولت از طریق آژانسهای تشویق سرمایه گذاری در ارائه مجموعه اطلاعاتی ورود پیدا می­کند که بازار آن را ارائه نمی­دهد.

 

مراکز خدمات سرمایه گذاری استانها با هدف جذب، تشویق و تسهیل سرمایه گذاری خارجی از سال 1389 در تمامی استانها تشکیل شده اند. شرح وظایف و دستور کاری که برای این مراکز پیش بینی شده است کمابیش همانند اهداف آژانس های تشویق سرمایه گذاری استانی و یا ایالتی در سراسر دنیا می باشد. اما تجربه چندین ساله مراکز خدمات سرمایه گذاری استانهای کشور حاکی از عدم موفقیت در این مسیر بوده که بخشی از ناکامی­های مراکز به دلیل عدم برخورداری از یک استراتژی و الگوی مناسب جهت اطلاع رسانی توانمندیها و اولویت های اقتصادی مناطق برای جذب سرمایه گذاری خارجی می باشد.

 

بررس های بین المللی از جمله OECD و Vale Columbia نشان می دهد آژانس های تشویق سرمایه گذاری موفق دنیا کمابیش از الگویی مشابه استفاده می شود که در استان نیز سعی می شود از این الگو با تغییرات اندکی متناسب با شرایط و نیازهای استان استفاده گردد. انجام این مطالعه طی مراحل ذیل صورت می گیرد:

 

 1-تعیین استراتژی استان برای جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق تحلیل وضع موجود استان به لحاظ شرایط و وضعیت اقتصادی و نقاط قوت و ظرفیت های استان

 

2-تعیین بخش های هدف و اولویت دار

 

3-تعیین فرصتهای سرمایه گذاری استان. منظور از فرصتهای سرمایه گذاری طرح ها و پروژه هایی است که در 2 بخش تکمیل و توسعه و تاسیس نیاز به سرمایه­گذاری دارند. همچنین در تدوین فرصت ها به هم سویی پروژه ها و طرح های پیشنهادی اولاً با ظرفیت های منطقه ای که قبلاً در طی مطالعه استخراج شده بودند، ثانیاً با اولویت های منطقه و همچنین استراتژی جذب سرمایه­گذاری در هر منطقه و استان (تامین مالی طرح، انتقال تکنولوژی و انتقال دانش فنی) توجه خواهند شد.

 

4-بعد از تدوین طرح ها و پروژه های پیشنهادی، مشوق هایی که در رابطه با هر یک از پروژه ها چه در قالب مشوق های عام و قانونی و چه مشوق های استانی وجود دارد، جمع آوری و در ذیل هر یک از پروژه ها ارائه می شود.

 

5-زیرساخت های تامین شده و موجود برای هر یک از پروژه ها شامل تامین زمین، آب، برق، گاز و ... تشریح شده و شفاف سازی می شود.

 

6-کلیه مراحل و فرآیندهای صدور مجوزهای قانونی از سوی دستگاه های اجرایی از شروع سرمایه گذاری تا پایان شفاف سازی شده و تشریح می شود.

 

زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
مطالعات قرآن و حدیث - کلام اسلامى- فقه تخصصی - اقتصاد، جامع هشناسى، علوم سیاسى، حقوق، روا نشناسى، علوم تربیتی و مدیریت مبتنى بر مبانى اسلامى، فلسفه های مضاف متکی بر حکمت اسلامی - فلسفه ولایت و امامت - اخلاق کاربردى و حرف هاى اسلامى - سیاستگذارى و مدیریت علم، فناورى و فرهنگ – زبان فارسى در مقام زبان علم
موضوع پژوهش:
محور پژوهشی:
زیر محور
سایر موضوعات پژوهشی
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
6ماه
هزینه پیش بینی شده
1500.00میلیون ریال
تاریخ شروع
1396/10/01
تاریخ پایان
1397/03/31
مدت زمان اجرای طرح
6ماه

چکیده

خلاصه طرح(حداكثر 100 كلمه)

این مطالعه پس از شناسایی بخش­های اولویت دار استان قزوین جهت سرمایه­گذاری، به تدوین نقشه راه عملیاتی جذب سرمایه­گذاری خارجی استان با هدف زمینه­سازی برای افزایش و ارتقای سرمایه­گذاری با رویکرد الگو برداری از تجربیات بین­المللی و نحوه فعالیت آژانسهای تشویق سرمایه­گذاری کشورهای موفق در جذب سرمایه گذاری خارجی تدوین خواهد شد.

برای این منظور در گام اول به تعیین روش های استان برای جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق 1-تحلیل وضع   موجود استان به لحاظ شرایط و وضعیت اقتصادی و نقاط قوت و ظرفیت های استان2-تعیین بخش های هدف و اولویت دار3-تعیین فرصتهای سرمایه گذاری مطابق با اولویت ها می پردازیم و در مرحله بعد به تعیین مشوق های قانونی قابل ارائه به این نوع طرح ها، شفاف سازی مجوزهای لازم برای شروع فعالیت و فرآیندهای صدور مجوز پرداخته می شود.