شما اینجا هستید

ارزیابی و تحلیل رابطه بین فرار مالیاتی با گزارش گری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

امروزه شرکت­ها سعی در کاهش و به تعویق انداختن مالیات بر درآمد خود دارند. اجتناب مالیاتی، فرار مالیاتی، مدیریت سود، محافظه­کاری ابزارهایی هستند که شرکت­ها در صورت لزوم بسته به شرایط از آن­ها استفاده می‌کنند. وجود مالیات بردرآمد، باعث کاهش عایدات واحد تجاری می‌شود. یکی از اقدامات اساسی در جهت حداکثر ساختن ارزش شرکت و ثروت سهامداران استفاده از راهکارهایی است که از طریق آن، مالیات پرداختنی کاهش یابد. در ادبیات مالی تلاش قانونی شرکت­ها به منظور کاهش هزینه مالیات را به نام­هایی از قبیل مدیریت مالیات، اجتناب از پرداخت مالیات و رویه مالیاتی جسورانه می­شناسند. در ادبیات حسابداری، مفهوم اجتناب مالیاتی در برگیرنده تمامی معاملاتی است که بر بدهی مالیاتی اثر می­گذارند این سیاست ها به گونه ایی در اطلاعات حسابداری شرکتها منعکس می شود که هزینه ها را بالا نشان دهند. در این تحقیق به بررسی رابطه بین فرار مالیاتی با گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر پرداخته می شود. بدین منظور سعی شده است تا مهم ترین عوامل در رابطه با فرار مالیاتی با گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر گذار باشد، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. جامعه آماری در این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 تا 1394 بوده، که با توجه به انتخاب نمونه ها از روش حذف سیستماتیک تعداد 52 شرکت به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که یک رابطه مثبت و معنی دار بین اندازه، عمر و میزان بدهی شرکت ها با فرار مالیاتی و گزارشگری مالی وجود دارد.که در نهایت با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق پیشنهاداتی (اجرایی-کاربردی) نیز ارائه گردید .

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
مطالعات قرآن و حدیث - کلام اسلامى- فقه تخصصی - اقتصاد، جامع هشناسى، علوم سیاسى، حقوق، روا نشناسى، علوم تربیتی و مدیریت مبتنى بر مبانى اسلامى، فلسفه های مضاف متکی بر حکمت اسلامی - فلسفه ولایت و امامت - اخلاق کاربردى و حرف هاى اسلامى - سیاستگذارى و مدیریت علم، فناورى و فرهنگ – زبان فارسى در مقام زبان علم
موضوع پژوهش:
محور پژوهشی:
زیر محور
ارائه مدل نظام مالیاتی با هدف رشد اقتصادی استان
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
6ماه
هزینه پیش بینی شده
30.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند