شما اینجا هستید

بررسی تاثیر استفاده از تابلوهای درایو در افزایش عمر چاهها

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

دستيابي به دانش و فناوري نوين براي بهبود عملکرد و افزايش طول عمر چاه هاي آب شرب

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
فناورى هوافضا- فناورى اطلاعات و ارتباطات - فناورى هسته اى– فناورى هاى نانو و ميكرو – فناورى هاى نفت و گاز - فناورى زيستى – فناورى هاى زيست محيطى (از جمله مديريت و فناورى آب، خاك و هوا - كاهش آلودگى آب، خاك و هوا - مديريت پسماند- بيابان زدايى - مبارزه با خشكسالى و شورى)- فناورى هاى نرم و فرهنگى.
موضوع پژوهش:
زیر محور
افزایش بهره روی آب در کشاورزی (روش های کاهش برداشت از سفره و مصرف بهینه)
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
12ماه
هزینه پیش بینی شده
500.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند