شما اینجا هستید

بازبینی و مهندسی مجدد فرآیندهای ثبت احوال

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

مهندسی مجدد روندی است که در آن وظیفه های فعلی سازمان جای خود را با فرآیندهای اصلی کسب و کار عوض کرده و بنابراین سازمان از حالت وظیفه گرایی به سوی فرآیندمحوری حرکت کند . همین امر موجب سرعت بخشیدن به روند ارائه بهینه خدمات ، کاهش هزنه ها و در نتیجه رضایتمندی ارباب رجوع می گردد .

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
مطالعات قرآن و حدیث - کلام اسلامى- فقه تخصصی - اقتصاد، جامع هشناسى، علوم سیاسى، حقوق، روا نشناسى، علوم تربیتی و مدیریت مبتنى بر مبانى اسلامى، فلسفه های مضاف متکی بر حکمت اسلامی - فلسفه ولایت و امامت - اخلاق کاربردى و حرف هاى اسلامى - سیاستگذارى و مدیریت علم، فناورى و فرهنگ – زبان فارسى در مقام زبان علم
موضوع پژوهش:
محور پژوهشی:
زیر محور
راهکارهای استقرار و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور توسعه فرایند مدیریت و کارائی نظام بوروکراسی استان
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
12ماه
هزینه پیش بینی شده
200.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند