شما اینجا هستید

مطالعه و تحقیق در مورد موانع و مشکلات اداری و اجتماعی سرمایه گذاران در بخش های مختلف شهرستان های استان و استخراج چگونگی آسان سازی امور اداری

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

اهمیت آسان سازی امور اداری  در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
مطالعات قرآن و حدیث - کلام اسلامى- فقه تخصصی - اقتصاد، جامع هشناسى، علوم سیاسى، حقوق، روا نشناسى، علوم تربیتی و مدیریت مبتنى بر مبانى اسلامى، فلسفه های مضاف متکی بر حکمت اسلامی - فلسفه ولایت و امامت - اخلاق کاربردى و حرف هاى اسلامى - سیاستگذارى و مدیریت علم، فناورى و فرهنگ – زبان فارسى در مقام زبان علم
موضوع پژوهش:
محور پژوهشی:
زیر محور
عوامل موثر بر رشد اقتصادی استان
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
7ماه
هزینه پیش بینی شده
250.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند