شما اینجا هستید

تحلیل و آسیب شناسی برنامه و عملکرد دستگاههای مرتبط با آسیبهای اجتماعی در سطح شهرستانهای استان با تاکید بر کاهش ناهماهنگی ها در مواجهه با آسی

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

آسیب شناسی عملکرد دستگاههای مرتبط با آسیبهای اجتماعی در سطح شهرستانهای استان با تاکید بر کاهش ناهماهنگی ها

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
سیاستگذارى و اقتصاد سلامت – دانش پیشگیرى و ارتقاى سلامت با تأکید بر بیمارى هاى داراى بار بالا و معضلات بومى - الگوهاى شیوه زندگى سالم منطبق با آموزه هاى اسلامى - استفاده از الگوهاى تغذیه بومى
موضوع پژوهش:
محور پژوهشی:
زیر محور
انجام مطالعات کاربردی در زمینه مقابله و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر در استان قزوین
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
6ماه
هزینه پیش بینی شده
100.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند