شما اینجا هستید

مطالعه و تحقیق در مورد آسیب شناسی برنامه های اجرا شده جهت تحقق دوت الکترونیک در سطح استان با تاکید بر کاهش مراجعات مردم به نظام اداری و آسان ت

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

اهمیت روزافزون خدمات الکترونیکی در جهت رفع مشکلات مردم و آشنا کردن مردم با آسان خدمت

زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
فناورى هوافضا- فناورى اطلاعات و ارتباطات - فناورى هسته اى– فناورى هاى نانو و ميكرو – فناورى هاى نفت و گاز - فناورى زيستى – فناورى هاى زيست محيطى (از جمله مديريت و فناورى آب، خاك و هوا - كاهش آلودگى آب، خاك و هوا - مديريت پسماند- بيابان زدايى - مبارزه با خشكسالى و شورى)- فناورى هاى نرم و فرهنگى.
زیر محور
زمینه سنجی و تهیه نرم افزار ها در جهت ترویج و توسعه خدمات عمومی شهروندی
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
6ماه
هزینه پیش بینی شده
250.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند