شما اینجا هستید

جداسازی، تعیین هویت سالمونلا در خوراک مرغ مادر گوشتی استان قزوین

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

سالمونلوز یکی از بیماریهای عفونی مهم و مشترک بین انسان و حیوانات است که بوسیله­ باکتری­های جنس سالمونلا ایجاد می­شود و سالانه موجب ابتلا و مرگ افراد زیادی از جمعیت­های انسانی و دامی می­گردد (Barua و همکاران 2012). باکتری­های جنس سالمونلا متعلق به خانواده­ی انتروباکتریاسه هستند. این باکتری­ها میله­ای کوتاه، گرم منفی، بی­هوازی اختیاری، داخل سلولی اختیاری و غیرهاگ­زا می­باشند و اکثر آن­ها (به جز سالمونلا پلوروم و سالمونلا گالیناروم) با استفاده از تاژک نوع پری­تریش قادر به حرکت هستند(Barua و همکاران 2012).  سالمونلاهای بیماری­زای پرندگان شامل سرووارهای غیرمتحرک (شامل سالمونلا پلوروم و گالیناروم)، پاراتیفوئیدها و آریزوناها است. سالمونلا پلوروم و گالیناروم بیمار­ی­زاترین سالمونلاهای پرندگان هسنتد که عمدتاً ماکیان و بوقلمون­ها را مبتلا می­کنند، درحالی که سالمونلاهای پاراتیفوئید طیف وسیعی از میزبانان از جمله پستانداران، پرندگان(ماکیان بومی و صنعتی، بوقلمون، قناری، مرغ عشق، پرندگان حیات وحش و...)، خزندگان، دوزیستان، ماهیها و بی­مهرگان را دارند. با توجه به اینکه خوراک بخش عمده ای از مواد مصرفی در یک واحد مرغداری را شامل می شود یکی از عوامل مهم در انتقال باکتری به واحدهای مرغداری می باشد بر این اساس در این مطالعه نسبت به بررسی وضعیت خوراک و احتمال انتقال بیماری سالمونلوز بعنوان یکی از بیماریهای مهم پرندگان پرداخته می شود در این مطالعه با روش های استاندارد نسبت به اخذ نمونه خوراک و بررسی ازمایشگاهی آن اقدام میگردد.

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
علوم میان رشته اى - بین علوم پایه با علوم بالینی - مقابله با انواع اعتیاد - ایمنى غذایى - امنیت غذایى
موضوع پژوهش:
زیر محور
توسعه کشاورزی دانش بنیان (مصرف بهینه آب، تولید محصولات سالم، تکثیر گیاهی و جانوری)
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
12ماه
هزینه پیش بینی شده
160.00میلیون ریال
مدت زمان اجرای طرح
6ماه

چکیده

آلودگي طيور با باکتري هاي جنس سالمونلا يکي از مسائل مهم در زمينه سلامت انسان و طيور محسوب مي شود و ماکيان نقش مهمي در انتشار و شيوع سالمونلوز در انسان دارند. هدف اين مطالعه جداسازي سالمونلا از مزارع مرغ مادر گوشتي استان قزوین مي باشد. بدين منظور از 20 گله مرغ مادر گوشتي نمونه برداري صورت گرفت .با استفاده از روش کشت مرسوم شامل مراحل پيش غني سازي، غني سازي و کشت در محيط هاي اختصاصي و تفريقي، تعداد 3 جدايه سالمونلا تشخيص داده شد. جهت تاييد هويت سالمونلاي تشخيص داده شده از روش واکنش زنجيره اي پليمراز چندگانه استفاده شد. نتايج اين تحقیق نشان می دهد آلودگی به جنس سالمونلا در مزارع گله های مرغ مادر گوشتی استان از نظر سالمونلا انتريتيديس وجود دارد.