شما اینجا هستید

ارزیابی مقاومت به زنجره گونه های انگور لابروسکا وپایه های مقاوم به فیلوکسرا

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

مقاوم سازی محصول انگور وافزایش تولید.

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
ماده چگال- سلول های بنیادی و پزشکی مولکولی- گیاهان دارویی- بازیافت و تبدیل انرژی- انرژی های نو و تجدیدپذیر- رمزنگاری و کدگذاری- علوم شناختی و رفتاری
موضوع پژوهش:
زیر محور
توسعه محصولات مزیت دار نسبی و استراتژیک در تمامی زیر بخش های کشاورزی (زیتون، پسته، انگور، اخته زغال و قندق)
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
18ماه
هزینه پیش بینی شده
100.00میلیون ریال

چکیده