شما اینجا هستید

مطالعه و پژوهش در زمینه تحقق چشم انداز توسعه1404 استان قزوین با تاکید بر استخراج و تحلیل سناریوهای محتمل در پیش روی آینده استان

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

اهمیت مطالعه و پژوهش در زمینه میزان تحقق چشم انداز توسعه 1404 استان با تاکید بر استخراج سناریوهای محتمل پیش روی استان

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
مطالعات قرآن و حدیث - کلام اسلامى- فقه تخصصی - اقتصاد، جامع هشناسى، علوم سیاسى، حقوق، روا نشناسى، علوم تربیتی و مدیریت مبتنى بر مبانى اسلامى، فلسفه های مضاف متکی بر حکمت اسلامی - فلسفه ولایت و امامت - اخلاق کاربردى و حرف هاى اسلامى - سیاستگذارى و مدیریت علم، فناورى و فرهنگ – زبان فارسى در مقام زبان علم
موضوع پژوهش:
محور پژوهشی:
زیر محور
عوامل موثر بر رشد اقتصادی استان
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
9ماه
هزینه پیش بینی شده
350.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند