شما اینجا هستید

طرح پژوهشی پرورش آبزیان در چاههای کشاورزی با سیستم تحت فشار قطره ای

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

استفاده دو منظوره از چاههای کشاورزی درتولید آبزی پروری وآبیاری تحت فشار.

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
ماده چگال- سلول های بنیادی و پزشکی مولکولی- گیاهان دارویی- بازیافت و تبدیل انرژی- انرژی های نو و تجدیدپذیر- رمزنگاری و کدگذاری- علوم شناختی و رفتاری
موضوع پژوهش:
زیر محور
توسعه کشاورزی دانش بنیان (مصرف بهینه آب، تولید محصولات سالم، تکثیر گیاهی و جانوری)
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
12ماه
هزینه پیش بینی شده
450.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند