شما اینجا هستید

برآورد سطح زیرکشت محصولات استراتژیک استان قزوین با استفاده از نرم افزار R

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت
  • برآورد سطح زیرکشت محصول
  • مدیریت توزیع نهاده­های مورد نیاز به صورت مطلوب
  • پیش بینی میزان تولید محصول
  • پیش بینی میزان خرید محصول
  • پیش بینی نحوه توزیع این محصولات در بازار مصرف
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
فناورى هوافضا- فناورى اطلاعات و ارتباطات - فناورى هسته اى– فناورى هاى نانو و ميكرو – فناورى هاى نفت و گاز - فناورى زيستى – فناورى هاى زيست محيطى (از جمله مديريت و فناورى آب، خاك و هوا - كاهش آلودگى آب، خاك و هوا - مديريت پسماند- بيابان زدايى - مبارزه با خشكسالى و شورى)- فناورى هاى نرم و فرهنگى.
زیر محور
امکان سنجی ، ایجاد و توسعه سامانه های نرم افزارها در راستای صرفه جویی منابع سازمانی و افزایش بهره وری
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
12ماه
هزینه پیش بینی شده
450.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند