شما اینجا هستید

بررسی پراکندگی جایگاه مدارس در سطح شهرستان قزوین برای برنامه ریزی شهری

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

امروزه شناخت و برنامه ریزی شهری برای طراحی مناسب مدارس و جایگاه شهری آنها از مهمترین اهداف نوسازی مدارس می باشد. در این راستا بررسی و تحلیل جایگاه مدارس موجود و کمبودهای شهری فضاهای آموزشی را مورد بررسی و تحلیل آماری وبرنامه ریزی شهری  قرار می گیرد

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
اپتوالكترونيك – كاتاليست ها – مهندسى پزشكى - آلياژهاى فلزى - مواد مغناطيسى – سازه هاى دريايى - حمل و نقل ريلى - ايمنى حمل و نقل - ترافيك و شهرسازى - مصالح ساختمانى سبك و مقاوم – احياي مراتع و جنگل ها و بهره برداري از آ نها - فناورى هاى بومى
موضوع پژوهش:
زیر محور
مطالعه زيرساختهاي شهري استان به منظور ارتقاء نظام شهری
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
8ماه
هزینه پیش بینی شده
60.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند