شما اینجا هستید

بررسی موانع جلب مشارکتهای مردمی و راه های افزایش آن در سازمان بهزیستی استان

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

مشارکت اساس زندگی اجتماعی و جامعه بشری است ، این مفهوم از دو قرن پیش نخست وارد نظام های سیاسی و سپس قلمرو صنعت ، بازرگانی و اقتصاد گردید اما در دهه اخیر به شدت مورد توجه متخصصان توسعه و سیاست مداران گرفته است .فلسفه اصلی مشارکت استفاده از فکر و نظر دیگران در تصمیم گیرهاست زیرا مسائل زندگی اجتماعی به قدری پیچیده و دارای جوانب گسترده ای است که تعداد معدودی از افراد که در راس جامعه قرار دارند و یا محدودی از نخبگان قارد به حا آنها و تشخیص را ه ثواب نیستند.

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
مطالعات قرآن و حدیث - کلام اسلامى- فقه تخصصی - اقتصاد، جامع هشناسى، علوم سیاسى، حقوق، روا نشناسى، علوم تربیتی و مدیریت مبتنى بر مبانى اسلامى، فلسفه های مضاف متکی بر حکمت اسلامی - فلسفه ولایت و امامت - اخلاق کاربردى و حرف هاى اسلامى - سیاستگذارى و مدیریت علم، فناورى و فرهنگ – زبان فارسى در مقام زبان علم
موضوع پژوهش:
محور پژوهشی:
زیر محور
توسعه و تقویت فرهنگ مشارکت و کار جمعی در امور اقتصادی ،سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
10ماه
هزینه پیش بینی شده
120.00میلیون ریال
مجری طرح
تاریخ شروع
1396/11/10
تاریخ پایان
1397/11/10
مدت زمان اجرای طرح
12ماه
پژوهشگر

چکیده

مشارکت اساس زندگی اجتماعی و جامعه بشری است ، این مفهوم از دو قرن پیش نخست وارد نظام های سیاسی و سپس قلمرو صنعت ، بازرگانی و اقتصاد گردید اما در دهه اخیر به شدت مورد توجه متخصصان توسعه و سیاست مداران گرفته است .فلسفه اصلی مشارکت استفاده از فکر و نظر دیگران در تصمیم گیرهاست زیرا مسائل زندگی اجتماعی به قدری پیچیده و دارای جوانب گسترده ای است که تعداد معدودی از افراد که در راس جامعه قرار دارند و یا محدودی از نخبگان قارد به حا آنها و تشخیص را ه ثواب نیستند.

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند