شما اینجا هستید

تدوین برنامه مدیریت تعارض گوشتخواران در مناطق کوهستانی ایران مطالعه موردی گونه های خرس- پلنگ و گرگ

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

افزایش جمعیت و متعاقب ان افزایش فعالیت های انسانی، آزار و اذیت از سوی انسان، تخریب و قطعه قطعه شدن زیستگاه منجر به کاهش جمعیت گوشتخواران بزرگ جثه در سرتاسر دنیا شده است. حفاظت از گوشتخواران بزرگ جثه با چالش های بسیاری همراه است زیرا که این حیوانات معمولا برای تامین نیاز های زیستی خود به زیستگاه های وسیعی نیاز دارند. بنابراین حتی بسیاری از مناطق تحت حفاظت نیز نمی توانند جمعیت زیست مندی از این گوشتخواران را حفاظت نمایند. نتیجه این امر توجه به این گونه ها در خارج از زیستگاه های تحت حفاظت را افزایش می دهد. شکارگر بودن این گونه ها از یک سو و وسیع بودن گستره خانگی انها از سوی دیگر تعارض بین این گونه ها  و انسان را افزایش می دهد. بنا براین تدوین برنامه ای برای کاهش و مدیریت این تعارض از اولویت های اساسی در حفاظت از این گروه از گونه های شاخص اکوسیستم های مختلف برخوردار است. به همین منظور در این پژوهش استان قزوین که دارای زیستگاه های کوهستانی بسیاری به عنوان نمونه ای از زیستگاه های مهم کشور انتخاب شده و سعی در ارایه برنامه ای جهت مدیریت تعارض گوشتخواران بزرگ جثه ساکن این مناطق که در زیست گاه های کوهستانی کشور یافت می شوند می گردد.

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
جبر و ریاضیات غیرخطی- ریاضیات گسسته و ترکیباتی- آنالیز تابعی و همساز- سیستم های دینامیکی و احتمال- کنترل و بهینه سازی- زیست ریاضی- پلاسما- بیوفیزیک- فیزیک سیستم های پیچیده- بیوشیمی- شیمی سبز- مواد سیلیکونی- تکتونیک و زمین شناسی مهندسی- فراوری و استحصال و تلخیص مواد آلی و معدنی- مخاطرات زیست محیطی- تغییرات اقلیمی- اقیانوس شناسی و علوم دریایی- تنش های زیستی و غیرزیستی- تولید ارقام و گونه های مناسب با بهر هبرداری از تنوع زیستی- بهینه سازی الگوی کشت منطقه ای- جامعه شناسی زیستی.
موضوع پژوهش:
زیر محور
تدوین برنامه مدیریت تعارض گوشتخواران در مناطق کوهستانی(مطالعه موردی: گونه های خرس، پلنگ، گرگ در استان قزوین)
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
10ماه
هزینه پیش بینی شده
100.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند