شما اینجا هستید

بررسی اثربخشی طرح توانمندسازی افراد دارای آسیب نخاعی در ارتقاء کیفیت زندگی فرد

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

ارتقاء کیفیت زندگی افراد دارای آسیب نخاعی در بستر خانواده از طریق حمایتهای مالی ، توان پزشکی ، مناسب سازی با استفاده از امکانات موجود

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
سیاستگذارى و اقتصاد سلامت – دانش پیشگیرى و ارتقاى سلامت با تأکید بر بیمارى هاى داراى بار بالا و معضلات بومى - الگوهاى شیوه زندگى سالم منطبق با آموزه هاى اسلامى - استفاده از الگوهاى تغذیه بومى
موضوع پژوهش:
محور پژوهشی:
زیر محور
انجام مطالعات کاربردی در زمینه مقابله و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر در استان قزوین
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
10ماه
هزینه پیش بینی شده
100.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند