شما اینجا هستید

ارزیابی پهنه اسیب پذیری نسبی مستحدثات استان قزوین با رویکرد خطر زلزله در مختصات استانی

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

ارزیابی اسیب پذیری سازه ها بر اثر زلزله از مهمترین فعالیت ها در مدیریت ریسک بعد و قبل از زلزله می باشد .اگر نقشه های پهنه بندی خسارت سازه ها با مشخصات مختلف برای یک منطقه در دست باشد می توان از انها مستقیما برای ارزیابی خسارت در پهنه های مختلف ان منطقه و برنامه ریزی جهت مقاوم سازی ان سازه ها استفاده کرد . از انجاییکه با استفاده از روابط کاهندگی شتاب می توان اقدام به تهیه پهنه بندی شتاب نمود ، اگر روابط کاهندگی خسارت در دست باشد با همان منطق می توان اقدام به انجام تحلیل خطر احتمالاتی و تهیه پهنه بندی خسارت سازه ها نمود . همچنین روابط کاهندگی خسارت را می توان با استفاده از طیف خسارت سازه بدست اورد و در نهایت با استفاده از رابطه کاهندگی خسارت می توان اقدام به تحلیل خطر احتمالاتی خسارت و تهیه نقشه های پهنه بندی خسارت برای منطقه لرزه خیز دشت قزوین کرد.  

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
جبر و ریاضیات غیرخطی- ریاضیات گسسته و ترکیباتی- آنالیز تابعی و همساز- سیستم های دینامیکی و احتمال- کنترل و بهینه سازی- زیست ریاضی- پلاسما- بیوفیزیک- فیزیک سیستم های پیچیده- بیوشیمی- شیمی سبز- مواد سیلیکونی- تکتونیک و زمین شناسی مهندسی- فراوری و استحصال و تلخیص مواد آلی و معدنی- مخاطرات زیست محیطی- تغییرات اقلیمی- اقیانوس شناسی و علوم دریایی- تنش های زیستی و غیرزیستی- تولید ارقام و گونه های مناسب با بهر هبرداری از تنوع زیستی- بهینه سازی الگوی کشت منطقه ای- جامعه شناسی زیستی.
موضوع پژوهش:
زیر محور
راهکارهای مقاوم سازي سكونتگاه های شهری و روستایی به منظور کاهش بلایای طبیعی
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
8ماه
هزینه پیش بینی شده
300.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند