شما اینجا هستید

آسیب شناسی عدم رعایت اصول و قوانین مناسب سازی(مطالعه موردی استان قزوین)

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

دسترسی تمام اقشار (معلولین وسالمندان )به تمام فضاهها وادارات دولتی جهت انجام امور اداری وشخصی چنانچه عدم دسترسی افراد جامعه در هر برهه زمانی و فصلی خود موجب سرخوردگی و نداشتن استقلال شخصی در طی طولانی مدت منجر به افسردگی وبیماریهای روحی وجسمی میگردد.به دلایل نبود  بودجه وامکانات برای رفع موانع ودسترسی عموم ضرورت دارد که با طرح پژوهشی  موانع و مشکلات جامعه تا حدودی شفاف سازی  و چالش کشیده شود.

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
سیاستگذارى و اقتصاد سلامت – دانش پیشگیرى و ارتقاى سلامت با تأکید بر بیمارى هاى داراى بار بالا و معضلات بومى - الگوهاى شیوه زندگى سالم منطبق با آموزه هاى اسلامى - استفاده از الگوهاى تغذیه بومى
موضوع پژوهش:
زیر محور
مطالعه زيرساختهاي شهري استان به منظور ارتقاء نظام شهری
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
10ماه
هزینه پیش بینی شده
100.00میلیون ریال
تاریخ شروع
1396/11/01
تاریخ پایان
1397/09/01
مدت زمان اجرای طرح
10ماه

چکیده

دسترسی تمام اقشار (معلولین وسالمندان )به تمام فضاهها وادارات دولتی جهت انجام امور اداری وشخصی چنانچه عدم دسترسی افراد جامعه در هر برهه زمانی و فصلی خود موجب سرخوردگی و نداشتن استقلال شخصی در طی طولانی مدت منجر به افسردگی وبیماریهای روحی وجسمی میگردد.به دلایل نبود  بودجه وامکانات برای رفع موانع ودسترسی عموم ضرورت دارد که با طرح پژوهشی  موانع و مشکلات جامعه تا حدودی شفاف سازی  و چالش کشیده شود.