شما اینجا هستید

بررسی عوامل موثربر ارتقاء سرمایه اجتماعی فرزندان تحت مراقبت در خانه های کودکان و نوجوانان

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

موضوع پژوهش جزء مسائل مبتلابه استان محسوب می شود. انجام این پژوهش در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان موثر خواهد بود.

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
سیاستگذارى و اقتصاد سلامت – دانش پیشگیرى و ارتقاى سلامت با تأکید بر بیمارى هاى داراى بار بالا و معضلات بومى - الگوهاى شیوه زندگى سالم منطبق با آموزه هاى اسلامى - استفاده از الگوهاى تغذیه بومى
موضوع پژوهش:
زیر محور
رصد آسیب های اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
8ماه
هزینه پیش بینی شده
100.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند