شما اینجا هستید

مقایسه سطح عزت نفس خانواده های توانمند شده با خانواده های تحت پوشش سازمان بهزیستی

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

عزت نفس یعنی خودباوری، یعنی خود را آنگونه که هستیم باور کنیم . عزت نفس بر همه سطوح زندگی اثر می گذارد و در حقیقت بررسیهای گوناگون حاکی از این است چنانچه نیاز به عزت نفس ارضاء نشود، نیازهای گسترده ای نظیر نیاز به آفریدن و پیشرفت و شناسایی استعدادهای بالقوه محدود می ماند. همچنین افرادی که احساس خوبی نسبت به خود دارند معمولا احساس خوبی هم نسبت به زندگی خواهند داشت و می توانند با اطمینان به خود و اطرافیان با مشکلات و مسئولیتهای زندگی مواجه شوند و از عهده آن برآیند .این تحقیق بر آن است که با توجه به توضیحات ارائه شده سطح عزت نفس را که یکی از مهمترین متغیرهای موثر در توانمندی زنان سرپرست می باشد را در افراد توانمند شده و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی مقایسه نماید .

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
سیاستگذارى و اقتصاد سلامت – دانش پیشگیرى و ارتقاى سلامت با تأکید بر بیمارى هاى داراى بار بالا و معضلات بومى - الگوهاى شیوه زندگى سالم منطبق با آموزه هاى اسلامى - استفاده از الگوهاى تغذیه بومى
موضوع پژوهش:
محور پژوهشی:
زیر محور
فراگير نمودن پوشش آموزشهاي عمومي و توسعة آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي با توجه به الزامات توسعه و گرايش‌هاي تخصصي فعاليت‌ها در استان
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
10ماه
هزینه پیش بینی شده
100.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند