شما اینجا هستید

بررسی مقایسه رشد اجتماعی کودکان 3 تا 5 سال استفاده کننده از خدمات مهدهای کودک و کودکان فاقد بهره مندی از خدمات

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

بر اساس بررسی های انجام شده در حوزه تعلیم و تربیت و روان شناسی، دوران خردسالی از مهمترین سالهای زندگی به شمار می رود.به همین علت توجه به نیازهای کودکان در این سالهای حساس ضرورت دارد.از جمله نیازهای اساسی کودکان آموزش است که حق همه کودکان در نظر گرفته می شودو برخورداری از آن، زندگی شایسته ای را برای آنان، هم در دوران کودکی و هم در سال های آینده، فراهم می سازد، البته به شرطی که کودکان از" آموزش با کیفیت" بهره مند شوند.آموزش با کیفیت، به برنامه آموزشی مناسب نیاز داریم.برنامه آموزشی رشد محور برنامه ای است که با اجرای درست آن می توانیم به این هدف دست یابیم. نظر به جمیع جهات این پژوهش در نظر دارد کودکان حاضر در مهدهای کودک را از نظر موارد مطروحه با کودکانی که از این خدمات بهرمند نشده اند، قیاس نماید.بدیهی است نتایج پژوهش مذکور مشاوران، مدیران و مربیان و والدین و همچنین متولیان آموزش و پرورش می توانند جهت بهبود روند آموزش استفاده نمایند.

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
سیاستگذارى و اقتصاد سلامت – دانش پیشگیرى و ارتقاى سلامت با تأکید بر بیمارى هاى داراى بار بالا و معضلات بومى - الگوهاى شیوه زندگى سالم منطبق با آموزه هاى اسلامى - استفاده از الگوهاى تغذیه بومى
موضوع پژوهش:
محور پژوهشی:
زیر محور
راهکارهای تقویت فرهنگ و هویت اسلامی ایرانی کودکان و نوجوانان استان از طریق تشکل ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
10ماه
هزینه پیش بینی شده
100.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند