شما اینجا هستید

بررسی تأثیرات ارا یه مشاوره ای شرکت های فنی ومهندسی به منظور بهره برداری از تکنولوژیهای روز دنیا در جهت رشد و ارتقاء صنایع در استان

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

ارائه مشاوره های فنی و مهندسی به منطور بهره برداری از تکنولوژیهای روز دنیا در جهت رشد و ارتقاء صنعت استان جزو ضروریات در این بخش محسوب می شود

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
مطالعات قرآن و حدیث - کلام اسلامى- فقه تخصصی - اقتصاد، جامع هشناسى، علوم سیاسى، حقوق، روا نشناسى، علوم تربیتی و مدیریت مبتنى بر مبانى اسلامى، فلسفه های مضاف متکی بر حکمت اسلامی - فلسفه ولایت و امامت - اخلاق کاربردى و حرف هاى اسلامى - سیاستگذارى و مدیریت علم، فناورى و فرهنگ – زبان فارسى در مقام زبان علم
موضوع پژوهش:
زیر محور
راهکارهای ارائه خدمات فنی و مهندسی به پروژه چشمه نور
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
6ماه
هزینه پیش بینی شده
35.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند