شما اینجا هستید

ارزیابی وضریب نفوذ برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جامعه

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

با توجه به تنوع و افزایش آسیب های اجتماعی و صرف هزینه های مادی و معنوی بسیار در جهت اجرای برنامه های پیشگیرانه ، اطلاع از ضریب نفوذ برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی برای آگاهی از درستی هدف گذاری و نیز اطمینان از صحت ابزارها و روشهای مورد استفاده ضروری میباشد .در صورت اطلاع از ضریب نفوذ و متعاقب آن ارزیابی روشها و ابزارهای به کار گرفته شده در جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی میتوان از صحت روشها و ابزارها اطمینان حاصل کرد و یا در صورت ناکارآمدی به اصلاح روشها و ابزارها مبادرت نموده و از هدر رفت و اتلاف سرمایه های مادی و معنوی بیشتر جلوگیری گردد.

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
سیاستگذارى و اقتصاد سلامت – دانش پیشگیرى و ارتقاى سلامت با تأکید بر بیمارى هاى داراى بار بالا و معضلات بومى - الگوهاى شیوه زندگى سالم منطبق با آموزه هاى اسلامى - استفاده از الگوهاى تغذیه بومى
موضوع پژوهش:
زیر محور
رصد آسیب های اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
10ماه
هزینه پیش بینی شده
120.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند