شما اینجا هستید

تدوین سند راهبردی 5 ساله توسعه قرآن کریم در استان قزوین

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت
  1. نهادینه کردن فرهنگ قرآنی در استان 
  2. تربیت حافظان قرآن کریم طبق منویات مقام معظم رهبری
  3. ایجاد سازوکارهای لازم برای تعامل موثر در زمینه فعالیتهای قرآنی در استان
  4.  بسترسازی مناسب جهت تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه قرآن کریم 
  5. تقویت و گسترش انس با قرآن کریم در اقشار مختلف جامعه 
  6. ترویج آیات و مفاهیم قرآن کریم در حوزه فرهنگ عمومی استان
نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
مطالعات قرآن و حدیث - کلام اسلامى- فقه تخصصی - اقتصاد، جامع هشناسى، علوم سیاسى، حقوق، روا نشناسى، علوم تربیتی و مدیریت مبتنى بر مبانى اسلامى، فلسفه های مضاف متکی بر حکمت اسلامی - فلسفه ولایت و امامت - اخلاق کاربردى و حرف هاى اسلامى - سیاستگذارى و مدیریت علم، فناورى و فرهنگ – زبان فارسى در مقام زبان علم
موضوع پژوهش:
محور پژوهشی:
زیر محور
راهکارهای تقویت نهادهای دینی و مراکز فرهنگی در راستای توسعه فرهنگی عمومی استان
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
12ماه
هزینه پیش بینی شده
190.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند