شما اینجا هستید

بررسی عوامل و اولویت بندی عوامل موثر بر شیوع کودک آزاری در کشور ( مطالعه موردی پرونده های محاکم قضایی و اورژانس استان قزوین)

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

نظر به تحلیل آمارهای موجود در اطلس اجتماعی ایران، نسبت شاخص کودک آزاری استان برابر با 15.7 مورد کودک آزاری در هر 100 هزار نفر گزارش شده است، با عنایت به آمار اعلام شده در اطلس مسائل اجتماعی ایران و حساسیت موضوع تهیه گزارش از وضع کودک آزاری در استان و همچنین علل انجام کودک آزاری ضرورت دارد. در حال حاضر سایر متولیان کاهش آسیب های اجتماعی نظیر استانداری در خصوص مساله مذکور ورود نموده اند.

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
سیاستگذارى و اقتصاد سلامت – دانش پیشگیرى و ارتقاى سلامت با تأکید بر بیمارى هاى داراى بار بالا و معضلات بومى - الگوهاى شیوه زندگى سالم منطبق با آموزه هاى اسلامى - استفاده از الگوهاى تغذیه بومى
موضوع پژوهش:
زیر محور
رصد آسیب های اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
12ماه
هزینه پیش بینی شده
200.00میلیون ریال
تاریخ شروع
1396/10/01
تاریخ پایان
1397/07/01
مدت زمان اجرای طرح
9ماه

چکیده

نظر به تحلیل آمارهای موجود در اطلس اجتماعی ایران، نسبت شاخص کودک آزاری استان برابر با 15.7 مورد کودک آزاری در هر 100 هزار نفر گزارش شده است، با عنایت به آمار اعلام شده در اطلس مسائل اجتماعی ایران و حساسیت موضوع تهیه گزارش از وضع کودک آزاری در استان و همچنین علل انجام کودک آزاری ضرورت دارد. در حال حاضر سایر متولیان کاهش آسیب های اجتماعی نظیر استانداری در خصوص مساله مذکور ورود نموده اند.