شما اینجا هستید

ارزیابی اجرای سیاست¬های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه نظام درآمد- هزینه استان قزوین

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

 سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی از اهداف مهم جهت رشد اقتصادی کشور محسوب می­گردد و سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه­های عملیاتی خود را در راستای نیل به اقتصاد مقاومتی تعریف نموده که یکی از این برنامه­ها تأمین مالی پایدار دولت است.اصلاح نظام درآمد- هزینه استان در راستای صرفه‌جویی در هزینه­ها و پایدارسازی درآمدهای استان در قالب تأمین منابع پایدار با اتکا به درآمدهای مالیاتی و افزایش سهم بخش غیر دولتی در تأمین مالی طرح­های عمرانی مطابق بندهای 16، 17 و 18 سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی از اهداف مهم جهت نیل به تأمین مالی پایدار دولت است. بنابراین ارزیابی چگونگی اجرای بندهای فوق در حوزه نظام درآمد- هزینه می­تواند راهکارهای مناسب جهت تصمیم­گیری­های مدیریتی و اجرایی ارائه نماید.

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
مطالعات قرآن و حدیث - کلام اسلامى- فقه تخصصی - اقتصاد، جامع هشناسى، علوم سیاسى، حقوق، روا نشناسى، علوم تربیتی و مدیریت مبتنى بر مبانى اسلامى، فلسفه های مضاف متکی بر حکمت اسلامی - فلسفه ولایت و امامت - اخلاق کاربردى و حرف هاى اسلامى - سیاستگذارى و مدیریت علم، فناورى و فرهنگ – زبان فارسى در مقام زبان علم
موضوع پژوهش:
محور پژوهشی:
زیر محور
مطالعه توزیع درامد شهری و روستایی به منظور تعیین سطح رفاه اجتماعی
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
12ماه
هزینه پیش بینی شده
200.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند