شما اینجا هستید

ایجاد بسترهای مناسب برای استقرار پنجره واحد خدمات دهی در محیط کسب و کار: الزامات، آسیب شناسی عملکرد دستگاه های اجرایی استان قزوین

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

با توجه به اینکه وضعیت فضای کسب‌و‌کار کشورها به صورت سالانه از طرف مجمع جهانی مورد بررسی قرار می­گیرد و این شاخص به عنوان مرجعی برای انتخاب مقاصد سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران نیز می‌باشد، بنابراین بهبود رتبه جهانی کشور ایران ضرورت دارد. از جمله مواردی که بر روی شاخص بهبود فضای کسب‌وکار تأثیرگذار است، نظام مجوزدهی می‌باشد. برای آماده‌سازی بسترهای سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیاز به سیستمی جهت ارائه خدمات وجود دارد که این مهم از طریق ایجاد و استقرار پنجره واحد خدمات‌دهی انجام می­شود. اداره کل امور اقتصادی و دارایی با استقرار پنجره واحد خدمات سرمایه گذاری در ایجاد فضایی که بتواند مشکلات سرمایه‌گذاران حل کند، تلاش نموده است.بنابراین بررسی الزامات وجود این درگاه و آسیب‌شناسی و ارزیابی عملکرد دستگاه­های اجرایی می­تواند مشکلات محیط کسب و کار را در سطح استان بشناساند و راهکارهایی را جهت تصمیم­گیری مدیران استان در جهت بهبود محیط کسب و کار ارائه نماید.

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
مطالعات قرآن و حدیث - کلام اسلامى- فقه تخصصی - اقتصاد، جامع هشناسى، علوم سیاسى، حقوق، روا نشناسى، علوم تربیتی و مدیریت مبتنى بر مبانى اسلامى، فلسفه های مضاف متکی بر حکمت اسلامی - فلسفه ولایت و امامت - اخلاق کاربردى و حرف هاى اسلامى - سیاستگذارى و مدیریت علم، فناورى و فرهنگ – زبان فارسى در مقام زبان علم
موضوع پژوهش:
محور پژوهشی:
زیر محور
عوامل موثر بر رشد اقتصادی استان
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
12ماه
هزینه پیش بینی شده
200.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند