شما اینجا هستید

شناسایی و بررسی انگیزه های ایجاد تخلف در کارکنان دستگاههای اجرایی استان قزوین

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

با توجه به متفاوت بودن ماهیت بازرسی کل از سایر دستگاههای اجرایی نیاز های پژوهشی این بازرسی کل در این گزینه ها نیامده نظیر بهبود نظارت بر دستگاهها، انگیزهای بروز تخلفات،راهکارهای کاهش تخلفات در دستگاهها و ...

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
مطالعات قرآن و حدیث - کلام اسلامى- فقه تخصصی - اقتصاد، جامع هشناسى، علوم سیاسى، حقوق، روا نشناسى، علوم تربیتی و مدیریت مبتنى بر مبانى اسلامى، فلسفه های مضاف متکی بر حکمت اسلامی - فلسفه ولایت و امامت - اخلاق کاربردى و حرف هاى اسلامى - سیاستگذارى و مدیریت علم، فناورى و فرهنگ – زبان فارسى در مقام زبان علم
موضوع پژوهش:
محور پژوهشی:
زیر محور
راهکارهای ارتقاء سلامت اداری در سازمانهای دولتی استان
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
6ماه
هزینه پیش بینی شده
50.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند